Ανακοίνωση 18/03/2011 9:00

Επαναλαμβάνεται το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, το οποίο είχε διακοπεί λόγω των δημοσιονομικών δυσκολιών της χώρας.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται:

  1. στα Κ.Ε.Π.
  2. στον Ο.Ε.Κ. (Σολωμού 63, 2ος όροφος)

Ημερομηνίες υποβολής: από 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 έως 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001.

Οι δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει , μέσα στα όρια της Επικράτειας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου, τις παρακάτω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση Οργανισμού κύριας ασφάλισης μισθωτών, ήτοι:

1. Μεμονωμένα άτομα

α) Δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι μεμονωμένο άτομο.

β) Δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι μακροχρόνια άνεργος, σύμφωνα με την αριθμ πρωτ. 50187/18-01-2007 Υπουργική απόφαση.

γ) Χίλιες επτακόσιες (1.700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

δ) Χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι τυφλός.

ε) Οι εποχιακώς εργαζόμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (Φ.Ε.Κ. 79/Α) δικαιούνται το εποχιακό επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και οι εργαζόμενοι που από τη σύμβαση της εργασιακής τους σχέσης προκύπτει η εποχιακή τους απασχόληση και οι οικοδόμοι, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες επτακόσιες (1.700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας.

στ) Πεντακόσιες (500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι κινητικά ανάπηρος – παραπληγικός, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποιήσεώς τους, αρκεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να είναι δικαιούχος του Ο.Ε.Κ.

ζ) Οι ομογενείς, που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέχρι 31-12-1999 και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια ή το Ειδικό δελτίο Ταυτότητας βάσει των διατάξεων του Ν. 2790/2000 (Φ.Ε.Κ. 24/Α), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, ανάλογα με τις Ζώνες εγκατάστασής τους, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του νόμου αυτού, τις παρακάτω τουλάχιστον ημέρες εργασίας, ήτοι:

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις ζώνες Α και Β (Ανατολική Μακεδονία,

Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου, Παραμεθόριοι Νομοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες τετρακόσιες (1.400) ημέρες εργασίας.

Οι δικαιούχοι της Γ ζώνης που κατοικούν στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τα ημερομίσθια που προβλέπονται για τους δικαιούχους που κατοικούν στις ζώνες Α και Β.

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις υπόλοιπες περιοχές της Γ ζώνης (λοιπή

Ελλάδα εκτός από τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ημέρες εργασίας.

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στη Δ ζώνη (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δύο χιλιάδες τριακόσιες (2.300) ημέρες εργασίας.

η) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Σαμοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας.

2. Δικαιούχοι έγγαμοι ή/και με προστατευόμενα μέλη

α) Δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν είναι έγγαμος, χωρίς παιδιά, με την επιφύλαξη της περίπτωσης η της παραγράφου 2.

β) Δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει ένα (1) παιδί.

γ) Χίλιες εννιακόσιες (1.900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει δύο (2) παιδιά.

δ) Χίλιες εξακόσιες (1.600) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει τρία (3) παιδιά.

ε) Χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει τέσσερα (4) παιδιά.

στ) Χίλιες (1.000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει πέντε (5) παιδιά.

ζ) Εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει έξι (6) παιδιά και άνω.

η) Χίλιες εννιακόσιες (1.900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν τέλεσαν το γάμο τους μέσα στα δύο (2) τελευταία έτη, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου.

Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι των ανωτέρω περιπτώσεων (α έως η), που είτε οι ίδιοι είτε προστατευόμενο μέλος τους έχει αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες πεντακόσιες (1.500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες (1000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν (5) παιδιά, επτακόσιες (700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν (6) παιδιά και άνω, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 2 και πεντακόσιες (500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι κινητικά ανάπηροι, παραπληγικοί, εφ’ όσον προστατεύουν σύζυγο ή παιδί ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησής τους, αρκεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να πληρούνταιοι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Κανονισμού.

3. Οι δικαιούχοι μακροχρόνια άνεργοι, όπως καθορίζονται στην αριθμ. πρωτ. 50187/18-01-2007 Υπουργική απόφαση, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δύο χιλιάδες (2.000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, χίλιες οκτακόσιες (1.800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες εξακόσιες (1.600) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν (5) παιδιά και άνω, χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 2.

4. Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι των κατωτέρω ειδικών κατηγοριών πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της Επικράτειας τις παρακάτω ημέρες εργασίας, ήτοι:

α) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης,Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρό δο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Σαμοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, καθώς και οι δικαιούχοι που είναι τυφλοί, χίλιες διακόσιες (1.200) τουλάχιστον ημέρες εργασίας οι έγγαμοι, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) έως τέσσερα (4) παιδιά,

οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) παιδιά, επτακόσιες (700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι (6) παιδιά και άνω και χίλιες (1000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 2.

β) Οι εποχιακώς εργαζόμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (Φ.Ε.Κ. 79/Α΄) δικαιούνται το εποχιακό επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και οι εργαζόμενοι που από τη σύμβαση της εργασιακής τους σχέσης προκύπτει η εποχιακή τους απασχόληση και οι οικοδόμοι, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες πεντακόσιες (1.500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες διακόσιες (1.200) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι (6) παιδιά και άνω και χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια, κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 2.

γ) Οι άγαμοι και οι εν χηρεία γονείς, που προστατεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού, ένα (1) παιδί, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ημέρες εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) έως πέντε (5) παιδιά, επτακόσιες (700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι (6) παιδιά και άνω.

 

δ) Οι ομογενείς που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1999 και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, ή το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, βάσει των διατάξεων του Ν. 2790/2000 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, ανάλογα με τις Ζώνες εγκατάστασής τους, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του νόμου αυτού, τις παρακάτω τουλάχιστον ημέρες εργασίας, ήτοι:

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις ζώνες Α΄ και Β΄ (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου, Παραμεθόριοι Νομοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, χίλιες εκατό (1.100) ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι ή προστατεύουν έως δύο (2) παιδιά, οκτακόσιες (800) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) ή τέσσερα (4) παιδιά, επτακόσιες (700) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) παιδιά και άνω και οκτακόσιες (800) ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια κατά την έννοια της περίπτωσης

η της παραγράφου 2.

Οι δικαιούχοι της Γ΄ ζώνης που κατοικούν στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά κατηγορία, τα ημερομίσθια που προβλέπονται για τους δικαιούχους που κατοικούν στις ζώνες Α’ και Β’.

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις υπόλοιπες περιοχές της Γ’ ζώνης (λοιπή Ελλάδα εκτός από τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, δύο χιλιάδες (2.000) ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, χίλιες οκτακόσιες (1.800) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες εξακόσιες (1.600) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες τετρακόσιες (1.400) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, χίλιες εκατό (1.100) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, εννιακόσιες (900) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) έως εννιά (9) παιδιά, οκτακόσιες (800) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δέκα (10) παιδιά και άνω και χίλιες τετρακόσιες (1.400) ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 2.

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στη Δ’ ζώνη (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δύο χιλιάδες (2.100) ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, χίλιες εννιακόσιες (1.900) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες επτακόσιες (1.700) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες πεντακόσιες (1.500) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, χίλιες διακόσιες (1.200) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, χίλιες (1.000) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) έως εννιά (9) παιδιά, εννιακόσιες (900) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δέκα (10) παιδιά και άνω και χίλιες πεντακόσιες (1.500) ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 2.

5. Για όλες τις περιπτώσεις των αναπήρων δικαιούχων, το ανωτέρω ποσοστό αναπηρίας αυτών αποδεικνύεται με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού τους φορέα, των δε προστατευομένων μελών τους είτε με οριστική είτε με δύο προσωρινές αποφάσεις ή γνωματεύσεις των αρμοδίων νομοθετημάτων Υγειονομικών Επιτροπών, πλην των περιπτώσεων των προστατευομένων παιδιών και των τυφλών για τους οποίους απαιτείται μία μόνο προσωρινή απόφαση ή γνωμάτευση.

6. Από τις παραπάνω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) συνολικά για τα τρία (3) τελευταία έτη, τα προηγούμενα του χρόνου υποβολής της αίτησης για να θεμελιώνεται δικαίωμα υποβολής.

Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος κατώτατος συνολικός αριθμός των εκατόν είκοσι (120) ημερών εργασίας, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα, υποβάλλοντας αίτηση στον Ο.Ε.Κ., να τις συμπληρώσει με εξαγορά, εφόσον οι ημέρες εργασίας που υπολείπονται για τη συμπλήρωση των εκατόν είκοσι (120) δεν υπερβαίνουν τις πενήντα (50), με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ημερών εργασίας του είναι τουλάχιστον αυτό που απαιτείται για την κατηγορία του, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα. Η εξαγορά αυτή υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην VI ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ.

7. Ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση υπολογίζονται οι ημέρες συνταξιοδότησης των δικαιούχων που είχαν συνταξιοδοτηθεί προσωρινά λόγω αναπηρίας με ποσοστό 50% και άνω και στη συνέχεια, κατόπιν επανεξέτασης από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα, ή παρατάθηκε η προσωρινή τους συνταξιοδότηση με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας ή κρίθηκαν οριστικά ή επ’ αόριστο συνταξιούχοι ή ικανοί για κάθε εργασία.

8. Οι Έλληνες εργατοϋπάλληλοι που εργάστηκαν στο εξωτερικό πριν την υποβολή της αίτησης και έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της Επικράτειας τις ημέρες εργασίας, της κατηγορίας τους, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες εργασίας στην Ελλάδα, συνολικά για τα τρία (3) προηγούμενα της υποβολής της αίτησης έτη, μπορούν να εξαγοράσουν όσες ημέρες εργασίας από αυτές τους λείπουν, εξοφλώντας ταυτόχρονα και τις υπέρ Ο.Ε.Κ. οφειλόμενες εισφορές, με βάση την ίδια παραπάνω ασφαλιστική κλάση του Ι.Κ.Α..

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να εργάζονται μέσα στα όρια της Επικράτειας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

9. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω προσωρινής ή οριστικής αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, δικαιούνται επιδότηση ανεξαρτήτως ημερών εργασίας αρκεί, για τις ημέρες εργασίας που είχαν ασφαλιστεί σε Οργανισμό κύριας ασφαλίσεως μισθωτών, να είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες υπέρ του Ο.Ε.Κ. εισφορές. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, δικαιούνται επιδότησης, αρκεί ο θανών δικαιούχος να πληρούσε τις αναφερόμενες στο παραπάνω εδάφιο προϋποθέσεις. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων της σύνταξης, η επιδότηση θα χορηγείται στους συνταξιούχους

αυτούς μία φορά, κατά το λόγο του ποσοστού της σύνταξης που λαμβάνουν τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

10. Για το χρόνο της στράτευσης, ως ημέρες εργασίας υπολογίζονται στην ασφάλιση, δέκα (10) για κάθε μήνα στράτευσης και μόνο εφ’ όσον αυτές απαιτούνται για τη συμπλήρωση των συνολικών ημερών εργασίας της κατηγορίας τους.

11. Οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κυήσεως και λοχείας υπολογίζονται ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση.

12. Σε περίπτωση που κανείς από τους δυο συζύγους δεν έχει πραγματοποιήσει το συνολικό αριθμό ημερών εργασίας που απαιτούνται, τότε συνυπολογίζονται και οι ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ή την σύζυγο είτε βρίσκεται στη ζωή είτε πέθανε, εφόσον το σύνολο των ημερών εργασίας και των δύο (2) συζύγων υπερβαίνει κατά 30% τις ημέρες εργασίας της κατηγοράς στην οποία ανήκουν.

13. Με παιδιά εξομοιώνονται οι εγγονοί και αδελφοί του δικαιούχου που προστατεύονται από αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού.

14. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος εμπίπτει σε περισσότερες κατηγορίες, ισχύει αυτή με τις ευνοϊκότερες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/4367.pdf

© 2015 ekeda.gr. All rights reserved. Created by urbanIT

Αρέσει σε %d bloggers: